Küldetésünk

A keresztény hagyományokban gyökerező, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, életközeli  normákat szeretnénk fiataljaink elé állítani. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az iskolából kilépve is képesek legyenek alkalmazkodni a változó társadalmi viszonyokhoz, helytállni a globalizálódó világban. Célunk, hogy megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni tudó fiatalokat neveljünk.

Felismerve az ifjúság sajátos problémáit, szeretnénk segíteni tanulóinkat azok megoldásában, hogy megtalálják saját válaszaikat a kérdéseikre. A megfogalmazott elvek lámpásként kísérik minden ténykedésünket, bízva abban, hogy az út végére belső értékekké válnak növendékeinkben. Segítik őket kiegyensúlyozott, harmonikus felnőtt életükben, iránytűként állnak mellettük akkor is, amikor nehéz döntéseket kell hozniuk.

A képzés folyamán arra törekszünk, hogy biztosítsuk tanulóink optimális személyiségfejlődését. Feladatunknak tartjuk, hogy minden diákunkban tiszteljük egyediségét, segítsük tehetségének kibontakozását, megerősítését. Megmutassuk, hogyan tudják tehetségüket a közösség javára fordítani. Szeretnénk tudásukat, ismereteiket folyamatosan gyarapítani, azt felhasználható, alkalmazható erőforrássá tenni. Nevelői munkánkat a bizalompedagógia elveire alapozzuk, módszertanunkban a projektszemlélet és a drámapedagógia elemeit is alkalmazni fogjuk. Az oktatás mellett kiemelt célunk az akaratát használni tudó, erényekben gazdagodó, a családi életet tisztelő fiatalok nevelése.

A diákok aktív szerepvállalására építve tervezzük az iskolai közösségi élet szervezését, a közösségben rejlő erő megmutatását, átélését, a szociális érzékenységük fejlesztését. Oktatási-nevelési tervünk sikerének záloga, hogy gondot fordítsunk diákjaink és dolgozóink lelki egészségének megőrzésére egyaránt. Olyan megerősítő, támogató környezet kialakításán dolgozunk, melyben tudásunk és képességeink legjavát tudjuk az iskolai közösség szolgálatába állítani napról napra. Tanáraink nemcsak stabil értékrendjükkel és szaktárgyi tudásukkal mutatnak irányt a tanulóknak, hanem a folyamatos fejlődésben és megújulásra való készségben is példaként szolgálnak.

Céljaink elérésének aktív részesei a szülők, akik a fiatalok elsődleges nevelői. Nevelési, tanítási tervünk akkor lehet sikeres, és szolgálja a felnövekvő generáció érdekeit, ha ebben a nevelőtestület és a szülők kapcsolata szorosan együttműködő.